luni, 24 noiembrie 2008

Dictionar Imobiliar - util in semnarea unui contract

Termeni folositi frecvent in domeniul imobiliar

ANTECONTRACT

- Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil.


ABITATIE

- Persoana care beneficiaza de un drept de abitatie poate locui in respectivul imobil pe toata perioada cat dreptul de abitatie este constituit in favoarea sa.Este reglementat de Codul civil, art. 572


ACT

- Document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. Exista mai multe categorii de acte:
- Actul juridic este o manifestare de vointa a uneia sau mai multor persoane, cu scopul de a crea, de a modifica, sau de a stinge intre dânsii drepturi si obligatii.
- Actul administrativ este actul care emana de la organele administrative si care poate fi: normativ, când prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, când are drept scop nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.
- Actul de administrare este actul prin care un bun este facut producator de venituri fara a fi instrainat.
- Act de dispozitie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunta la un drept (de exemplu: proprietate, gaj, uzufruct etc.).
- Act procesual este actul de dispozitie al organului judiciar.
- Act procedural este actul prin care se aduce la indeplinire actul procesual.


ACT JURIDIC

- Mijloc de proba din categoria inscrisurilor prevazute in art. 1171 si urm. Codul civil Potrivit legii, actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut. Cu privire la autentificare a se vedea Legea nr. 36/1995, notarul public fiind competent sa autentifice un act.Copiile, care reproduc in scris un act, pot constitui mijloc de proba in conditiile prevazute de art. 1188 Codul civil.


ACT JURIDIC CIVIL

- Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, a modifica ori a stinge un raport juridic civil. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (dupa numarul partilor); acte cu titlul oneros sau gratuit (dupa scopul urmarit), cele cu titlul oneros se impart in comutative si aleatorii, iar cele cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate; acte constitutive, translative si declarative (dupa efectele produse) etc. Pentru ca actele juridice civile sa fie valabil incheiate ele trebuie sa indeplineasca anumite conditii de fond, iar când actul este solemn, trebuiesc indeplinite si conditii de forma, vezi art. 948-968 Codul civil.


ACT SUB SEMNATURA PRIVATA

- Mijloc de proba din categoria inscrisurilor, prevazut in art. 1176 si urm. Codul civil, cuprinde pe lânga continut si iscalitura partilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. Actul poate fi scris de mâna, la masina, imprimat, cu exceptia testamentului olograf care trebuie sa fie scris in intregime de mâna testatorului. Actele sub semnatura privata spre deosebire de cele autentice, nu au putere executorie, pentru aceasta fiind necesar obtinerea unei hotarâri judecatoresti.


ARVUNA

- Este o conventie accesorie vânzarii având ca obiect o suma de bani pe care una din parti o da celeilalte parti cu ocazia incheierii unui contract de vânzare-cumparare, ca o garantie ca se va perfecta contractul.


AVANS

- Suma de bani, parte din pretul unei marfi comercializate, platita cu anticipatie de beneficiar, suma care - in functie de prevederile contractului - poate fi pierduta de partea care nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.


BIROU DE CARTE FUNCIARA

- Compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.


BUNURI COMUNE
Este un regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor. in conformitate cu Codul familiei, art. 30 si urm. bunurile dobândite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de a data dobândirii lor, bunuri comune ale sotilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile fara a distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.


CADASTRU
sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar. (art.1, L. 7/1996)


CARTE FUNCIARA

- Sistem de publiciate imobiliara intemeiat pe identificarea cadastrala a imobilelor; poate fi colectiva (pentru intreaga constructie) sau individuala (pentru fiecare etaj / apartament sau parcela de teren avand proprietari diferiti).


CERTIFICAT DE MOSTENITOR
Este un titlu in temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se elibereaza pe baza incheierii finale, data in cadrul procedurii succesorale notariale, de catre notarul in raza caruia defunctul a avut ultimul domiciliu.
Certificatul cuprinde referiri la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.


CONCESIUNE
- O conventie intre stat si concesionar prin care ultimul capata dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, intreprinderi etc. apartinând statului (proprietatii publice). Potrivit art. 135, alin. 5 din Constitutia României bunurile proprietate publica ce apartin statului (bogatiile subsolului, caile de comunicatie, marea teritoriala etc.) pot fi concesionate, inchiriate sau date in administrare regiilor autonome, in conditiile legii. Concesiunea poate fi acordata in forme diferite.
Concesionarea se face in baza unui contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.


CONTRACT

- Act juridic civil constând in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii.
Codul civil, in cap. I, II, t. III, cartea III, art. 948, precizeaza conditiile esentiale pentru validitatea contractelor: capacitatea de a contracta, consimtamântul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.


CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

- Este un contract prin care una din parti (vânzatorul) transfera proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti (cumparatorul) care se obliga in schimb sa plateasca vânzatorului pretul bunului vândut.
Contractul de vânzare-cumparare este reglementat in cartea III, t. V, cap. I, art. 1294 si urm. Codul civil. Legea precizeaza obligatiile vânzatorului si ale cumparatorului.


CONTRACTUL DE SCHIMB

- Este un contract prin care partile isi dau (transmit) reciproc proprietatea unui lucru pentru alt lucru (art. 1405, Codul civil).


CONTRACTUL DE LOCATIUNE (latina LOCATIO ''locatiunea")

- Un contract in baza caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar (chirias) folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.
Contractul de locatiune (inchiriere) este reglementat in cartea III, t. VII, cap. I, art. 1410 si urm. Codul civil. Legea prevede drepturile si obligatiile partilor contractante (ex. reparatiile urgente ce nu pot fi amânate cad in sarcina locatarului, iar in conditiile legii, cheltuielile efectuate vor fi scazute din pretul locatiunii).


CONTRACTUL DE MANDAT (latina MANDATUM "mandatul")

- Contract prin care o persoana, numita mandatar, se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numita mandant, pe care il reprezinta in baza imputernicirii date. De regula are forma unui inscris numit procura sau imputernicire (chiar delegatie).
Mandatul este reglementat in cartea III, t. IX, cap. I, art. 1.532 si urm. Codul civil; legea precizând care sunt indatoririle mandatarului si obligatiile mandantului.

CONTRACTUL DE INTRETINERE - Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoana transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o suma de bani (sau amândoua impreuna) unei alte persoane numita intretinator, care se obliga sa presteze intretinere, fie intretinutului, fie unei alte persoane, pâna la data decesului acestuia sau pe o perioada de timp determinata. Este un contract consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae si de regula gratuit ca si donatia. Este asimilat, uneori, contractului de vânzare-cumparare cu clauza de intretinere.


CONTRACTUL DE DONATIE
Este un contract prin care o persoana numita donator transfera irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unui sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita donator, care le accepta.
Contractul de donatie este prevazut in cartea III, t. II, cap. I, art. 801 si urm. Codul civil, unde se precizeaza ca donatiunea este un act de liberalitate prin care donatorul da ireversibil un lucru donatarului, care-l primeste


CONTRACTUL DE COMODAT

(imprumutul de folosinta) - Un contract incheiat intre comodant si comodator in baza caruia primul remite spre folosinta temporara celui din urma un lucru cu obligatia acestuia de a-l restitui imprumutatorului, care ramâne proprietarul lui, in natura sa specifica. Este reglementat in cartea III, t. X, cap. I, art. 1560 si urm. Codul civil. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral si de regula genereaza obligatii numai pentru comodator.


CONTRACTUL DE ANTREPRIZA

- Este un contract care se incheie intre antreprenor (meserias, intreprinzator), care se obliga sa execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru cealalta parte numita client, in schimbul unui pret. Este frecvent intâlnita in practica antrepriza de constructii.Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea materialelor necesare executarii revine antreprenorului sau cade exclusiv in sarcina clientului.
Antrepriza este reglementata de art. 1413, alin. 5, Codul civil si consta in ''luarea savârsirii unei lucrari drept un pret determinat, când materialul se da de acela pentru care se executa o lucrare"


CONTRACTUL DE COMISION

- Este contractul prin care o persoana (comisionar) se obliga sa savârseasca pe numele sau, dar pe cheltuiala altei persoane (comitent) un act juridic, (ex. depunerea in consignatie a unui bun in vederea vânzarii) in schimbul unei remuneratii (comision).
Codul Comercial in cartea I, t. XII, cap. II, art. 405 si urm. reglementeaza contractul de comision (drepturile si obligatiile ce revin partilor contractante - comisionar si comitent).


DREPT DE PREEMTIUNE

- Facilitate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

DREPT DE SERVITUTE - Drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.


EVICTIUNE

- Viciu ascuns, inselatorie in termeni civili (art. 1337 C. Civ.)


EXTRAVILAN
partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.


IMOBIL

- parcela de teren cu sau fara constructii


INTRAVILANUL LOCALITATII

- Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior in Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.


IPOTECA

- Garantie reala si accesorie care nu deposedeaza pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. Ea da posibilitatea creditorului sa urmareasca bunul pentru a primi creanta sa cu preferinta. Este reglementata in cartea III, t. XVIII, cap. II, art. 1746 si urm. Codul civil.


MOSTENITOR

- Persoana care mosteneste sau urmeaza sa mosteneasca averea defunctului, având drept la succesiune.Codul civil nu-l defineste pe mostenitor, insa in art. 650 arata categoriile de mostenitori si anume: - mostenitori legali (vin la mostenire in temeiul legii);
- mostenitori testamentari (dobândesc mostenirea pe baza unui testament);
- mostenitori contractuali (mostenesc in temeiul unui contract).


POSESOR

- Persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.


PROPRIETAR

- Persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.


PUBLICITATE IMOBILIARA

- Sistem de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara


UZUFRUCT

- Drept real in temeiul caruia o persoana, numita uzufructuar, poate folosi un lucru care apartine altei persoane numita nudul proprietar si sa beneficieze si de foloasele bunului respectiv, sa-i culeaga roadele având insa obligatia de a conserva substanta proprietatii si la incetarea acestui drept sa restituie bunul proprietarului. Dreptul de uzufruct se dobândeste prin uzucapiune.
Uzufructul este reglementat in cartea II, t. III, cap. I, art. 517 si urm. Codul civil.


TESTAMENTUL

- Act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de intregul sau patrimoniu sau parte din el, dupa incetarea sa din viata. Este unul din modurile de a instraina cu titlul gratuit proprietatea si este reglementat in cartea III, t. II, cap. I, art. 800 si urm. Codul civil.
Legea prevede ca, testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune pe timpul incetarii sale din viata, de tot sau parte din avutul sau.


CLAUZA CONTRACTUALA ?

stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.

GAJ ?

contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii


POPRIRE ?

modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.


PROMISIUNE DE CONTRACT ?

conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.


REZILIERE ?

termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia


VICII ASCUNSE ?

desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu